Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Als uw behandelaar doe ik mijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Doel gegevensvastlegging:

 • acupunctuurbehandeling,
 • administratie, maken van afspraken,
 • innen van consultkosten,
 • facturering t.b.v. cliënt,
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte).

Ik noteer in uw dossier:

 • naam, adres, woonplaats,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Burger Service Nummer (BSN),
 • medische gegevens,
 • relevante zaken m.b.t. seksualiteit,
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport),
 • contactgegevens van de huisarts.

Bij minderjarigen < 16 jaar:

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders,
 • schriftelijke toestemming van beide ouders.

Bewaartermijn dossier:

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO).

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.
  Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de volgende gegevens:

 • naam, adres, woonplaats,
 • klantnummer en/of geboortedatum,
 • BSN,
 • de datum van de behandeling,
 • korte omschrijving van de behandeling,
 • de kosten van het consult.

Uw rechten:

 • bij de intake vraag ik uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • ik noteer uw toestemming in uw dossier;
 • ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • u heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • u heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • u heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met uw persoonsgegevens omga bij mij en bij de Autoriteit Persoonsgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl;
 • ik wijs u op mijn privacybeleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per e-mail aan mij melden.

Met betrekking tot contact per e-mail, online informatie opvragen door cliënt en online afspraken maken:

 • er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd systeem.

Met betrekking tot mijn website en Facebook pagina:

 • berichten die u plaatst op mijn Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.

Ik tref maatregelen om uw gegevens te beschermen:

 • technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
 • organisatorisch (afspraken en overeenkomsten).

Meldplicht datalekken:

 • Ik beschik over een protocol datalekken.

Mijn dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

Kampsestraat 33

6687 AS Angeren

06 82894521

info@acupunctuur-balans.nl